Eneseanalüüs

Eneseanalüüs

 MTÜ Rae TPS eneseanalüüs 2015 aasta lõpul

MTÜ Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi (lühendatult MTÜ Rae TPS) arengu toetamisel on abiks pidev eneseanalüüs. Eneseanalüüsi tulemused aitavad kavandada vajalikke tegevusi MTÜ tugevdamiseks ja jätkusuutlikkuse tagamiseks.

  1. Eesmärgistatus:

MTÜ Rae TPS sõnastas oma missiooni ja visiooni koostöös asutajaliikmetega, mistõttu on tagatud ka missiooni/visiooni arusaadavus. Rae TPS-i missioon ja visioon vajaks enam tutvustamist laiemale üldsusele ja erinevatele sihtgruppidele. Arengueesmärgid tulenevad otseselt visioonist ning igaaastane tegevuskava toetab eesmärkide saavutamist. Eesmärkide püstitamine toetub omakorda järjepidevale tegevuste analüüsile. Aasta kokkuvõte ja tagasisidestamine toimub igaaastaselt. Pikemas perspektiivis on vajalik arengueesmärkide ülevaatamine ja täpsustamine. Jätkama peab järjekindla analüüsi ja sellest tulenevate parendustegevustega.

  1. Liikmeskond:

MTÜ Rae TPS liikmeskond on läbi aastate olnud stabiilne ja motiveeritud. Momendil on 36 liiget. Perspektiivis peaks leidma enam võimalusi uuteks liitumisteks. Rõõm on tõdeda, et toimub noorte kaasamine ning noorte kaasamisega peaks aga tegelema senisest enam.

MTÜ liikmed on aktiivsed. piirkonniti on kujunenud tuumikud, kes algatavad oma piirkonnas uusi projekte koostöös MTÜ juhatusega. MTÜ liikmed osalevad üritustel ning on valmis esindama MTÜ põhimõtteid oma piirkonnas. Süsteemsemalt ja läbimõeldumalt on vaja tegeleda liikmete motivatsiooniga.

  1. Infovahetus:

Info jagamiseks on MTÜ-s välja kujunenud traditsioonilised vormid nii piirkondlike kui keskuses toimuvate nõupidamiste näol. Samuti on meil koduleht „www.pääste.ee” ning internetis ja facebookis on kättesaadav info MTÜ tegevusi ning Päästekeskuse tegevusi kajastavates blogides. MTÜ liikmetele on info kättesaadavus hea, infojagamise mehhanismid toimivad, inimesed teavad kust infot otsida ning kuidas seda jagada. Siiski on vähese tähelepanuga jäänud mõned sihtgrupid, kellele tuleks tulevikus rohkem panustada. Hea ja toimiva meediaplaani väljatöötamine aitaks vahendada infot laiemale avalikkusele ning suurendaks kindlasti MTÜ Rae TPS-i põhimõtete ja tegevuste tuntust ühiskonnas.

  1. Koostöö:

Koostöö MTÜ-s on tugev ja aastatepikkuse traditsiooniga. Ühine mõtteviis on aluseks ühisele ja eesmärgistatud tegutsemisele. Rae valla tasandil on ühingul välja kujunenud koostöö ja traditsioonid haridus- ja sotsiaalvaldkonnas tegutsevate ühendustega. Rahvusvahelisel tasandil toimib koostöö Soome Masku ja Heinaväsi valdade vabatahtlike tuletõrjujatega.

  1. MTÜ Rae TPS-i töö sisu:

MTÜ on liikmed on kaasatud tuleõnnetuste (aastas keskmiselt 40-50 sündmust), loodusõnnetuste ja avariide tagajärgede likvideerimisele. Erinevatesse haridusvaldkonda arendavatesse õppustesse, milliste sisuks on ennetustöö koolides ja lasteaedades. Arendame aktiivselt ennetustööd elanikkonna hulgas kodukülastustena korterites ja majapidamistes.

  1. Tulevik:

Jätkata ja edasi arendada tulekustutamise võimekust.

Suurendada tegevust noorte hulgas.

Saavutada suitsusukelduse võimekus.

Saavutada autoavariide lahendamise võimekus.

Suurendada liikmeskonda tööks pühendunud inimeste näol.

Arendada ja uuendada tehnikat.

Parandada ruumide olukorda.

Praegusele kolmele komandole (Rae, Vaida ja Urvaste) peaks lisanduma veel komando Lagedil.